Statut fundacji

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Cyfrowa Rewolucja, zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona przez Pana Jerzego Zbigniewa Zielińskiego zwanego dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez zastępcę notarialnego Elizę Rutkowską, upoważnioną do dokonywania czynności notarialnych na podstawie upoważnienia z dnia 12 grudnia 2022 r. udzielonego przez notariusza Bartłomieja Rakoca, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej pod numerem 128, Repertorium A numer 38/2023 w dniu 3 stycznia 2023 r.
 2. Sądem właściwym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§3

 1. Fundację powołano na czas nieoznaczony.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja dla właściwego realizowania celów działania oraz współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 5. Fundacja może używać znaku graficznego lub słowno-graficznego Fundacji.
 6. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.
 2. `Utworzenie oddziału Fundacji za granicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym miejsca ustanowienia oddziału. Tryb powoływania oddziału, sposób organizacji oddziału oraz zasady jego finansowania każdorazowo określi uchwała Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać i współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.
 5. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.
 6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnianiu przepisów dotyczących rachunkowości.
 7. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 8. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, instytucjom i innym organizacjom zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele Statutowe Fundacji

§6

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
edukacja pracowników w zakresie digital marketingu;
edukacja w zakresie branży IT;
promocja i wspieranie pracy zdalnej;
wsparcie osób z niepełnosprawnością;
promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego;
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także łagodzenie skutków bezrobocia;
promocja edukacji i kształcenia przez całe życie;
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, w szczególności zawodowych i naukowych;
działalność zmierzająca do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie, integrację i reintegrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej,
promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród obcokrajowców, w szczególności mieszkańców Ukrainy za granicą i w Polsce,
działalność w zakresie nauki, edukacji i oświaty dla mieszkańców Ukrainy w Polsce i za granicą, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność oświatowa, kulturalna;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej;
udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwoju ich umiejętności i talentów;
upowszechnianie edukacji oraz kultury fizycznej i sportu;
podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
propagowanie idei integracji europejskiej;
propagowanie idei przedsiębiorczości w Polsce i za granicą;
upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego, rozwój zawodowy osób dorosłych;
udzielenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediację.

Rozdział III. Działalność Pożytku Publicznego

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
udzielanie pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, rozwojowej, doradztwa zawodowego i innych form pomocy zwiększających potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy;
wspieranie działań osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, forów, seminariów, konferencji i innego rodzaju spotkań;
organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dających nowe uprawnienia lub zawód;
przyznawanie i wypłacanie stypendiów;
organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, warsztatów i projekcji filmowych;
prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej zgodnej z celami Fundacji;
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
prowadzenie badań i ekspertyz służących diagnozie potrzeb społecznych w obszarze działalności statutowej Fundacji;
programy wspierające wolontariat, inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji;
integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem;
prowadzenie działalności charytatywnej;
współpraca i wymiana doświadczeń z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą, w szczególności z obszaru Unii Europejskiej;
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej;
sprzedaż przedmiotów darowizny;
wspomaganie rozwoju młodzieży m. in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie;
organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych;
współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji;
administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;
uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji;
obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji;
prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;
udział w przedsięwzięciach, służących rozwojowi Fundacji;
sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Rozdział IV. Działalność Gospodarcza

§8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie;
PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.63.Z – sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
PKD 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
PKD 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych;
PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
PKD 74.20.Z – działalność fotograficzna;
PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działania innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Fundacja realizując cele statutowe może wspierać technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.

W zakresie działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5, 5a i 5b i dalszych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację i prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej na podstawie innych umów cywilnoprawnych, a także korzystać ze współpracy wolontariuszy.

Rozdział V. Metody i Dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 0/100 groszy), przy czym kwota 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy) przeznaczona zostaje na działalność statutową Fundacji, a kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) na działalność gospodarczą Fundacji.
2, Ponadto majątek Fundacji stanowi inne mienie, takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej funkcjonowania.

§11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
dotacji,
subwencji,
darowizn, spadków i zapisów,
ze zbiórek oraz imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
dochodów z majątku Fundacji,
odpisów z 1% podatku od osób fizycznych po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
oraz pozostałe środki finansowe i prawa majątkowe nabyte w toku działania Fundacji.

§12

Dochody Fundacji ze źródeł określonych w § 11 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Środki pochodzące ze źródeł wymienionych w § 11 pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Ofiarodawca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramach programu działań Fundacji przeznacza wniesione środki.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz w spółkach i papierach wartościowych.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, spadkobierców Fundatora i do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, spadkobiercy Fundatora, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, spadkobierców Fundatora, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, spadkobierców Fundatora, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, spadkobiercy Fundatora, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz inne osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są:
1) Fundator;
2) Zarząd.

Rozdział VII. Fundator

§14

1. Fundatorowi przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu.
2. Do zadań Fundatora należy w szczególności:
nadzór i kontrola nad działalnością̨ Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
powoływanie i odwoływany spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu i Wiceprezesa(ów) Zarządu;
podejmowanie decyzji o zasadach wynagradzania członków Zarządu;
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał.
4. Fundator podejmuje uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
5. Fundator może zostać powołany do Zarządu.
6. Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.
7. W przypadku długotrwałej choroby lub nieobecności Fundatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powyżej sześciu miesięcy, która to choroba lub nieobecność uniemożliwiałaby wykonywanie uprawnień Fundatora, uprawnienia Fundatora przejmuje osoba wskazana przez Fundatora.
8. W przypadku, gdy Fundator nie wyznaczył osoby, o której mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd podejmując decyzje w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu wyznaczy osobę fizyczną lub osobę prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.
9. W wypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują jego spadkobiercy wskazani w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania prawa i obowiązki przejmują zstępni Fundatora, a w przypadku braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy ustawowi. W przypadku kilku spadkobierców Fundatora, spadkobiercy wykonująuprawnienia i obowiązkiFundatora podejmując decyzje na posiedzeniach w formie uchwał spadkobierców Fundatora – zwykłą większością głosów spadkobierców Fundatora obecnych na posiedzeniu.

Rozdział VIII. Zarząd Fundacji

§15

1. Pracami Fundacji kieruje Zarząd.
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu, w miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Fundator lub spadkobiercy Fundatora. W przypadku braku możliwości podjęcia przez Fundatora lub spadkobierców Fundatora decyzji o wyborze nowych członków Zarządu, obowiązek ten przechodzi na pozostałych członków Zarządu, którzy podejmują decyzję na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. Spośród członków Zarządu, Fundator powołuje Prezesa Zarządu oraz może powołać Wiceprezesa(ów) Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Wiceprezes Zarządu kieruje bieżącymi pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora lub jego spadkobierców w drodze uchwały.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
9. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

§16

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Fundatora.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
realizacja celów statutowych;
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
uchwalanie regulaminów;
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z wyłączeniem członków Zarządu;
ustanawianie pełnomocników Fundacji;
opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji;
sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;
ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
przedstawianie Fundatorowi propozycji zmian statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Informacja o terminie, miejscu i formie posiedzenia organów Fundacji przesyła się pocztą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszystkie podmioty uprawnione do udziału w posiedzeniu organu oraz podmiot, który wnioskował o jego zwołanie.
Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach organów, w tym przy podejmowaniu uchwał, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to posiedzenie.
Udział w posiedzeniu, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, obejmuje w szczególności:
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce zebrania,
wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.
Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych i innych zobowiązań wynikających z wypełniania obowiązków statutowych.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi lub spadkobiercom Fundatora roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział IX. Sposób Reprezentacji

§17

1. Do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez Fundatora lub przez pełnomocnika ustanowionego przez Fundatora w formie aktu notarialnego.

Rozdział X. Zmiana Statutu

§18

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział XI. Połączenie z Inną Fundacją

§19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§20

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Fundator, przy czym jego decyzję zapadają w formie uchwały.

Rozdział XII. Likwidacja Fundacji

§21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§22
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w formie uchwały.
 2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, którzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Likwidatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundator podczas likwidacji Fundacji, ma prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

§24
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy.